Szkoła Podstawowa nr 158 w Warszawie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Uchwały nr XLI/1065/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów Statutu Szkoły Podstawowej nr 158 w Warszawie
Statutu Szkoły Podstawowej nr 158

Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa

http://www.srodmiescie.warszawa.pl

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

http://www.kuratorium.waw.pl

Zasady funkcjonowania

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu szkół opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut SP 158

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 listopad 2019 17:34 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 17:36 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:25 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:25 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:25 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:29 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:29 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:30 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:30 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 listopad 2019 18:31 Redaktor - Szkoła Podstawowa nr 158