SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego

Zasady funkcjonowania

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu szkół opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut SP 158

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 00:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Llas
Ilość wyświetleń: 1983
09 stycznia 2014 00:14 (Jolanta Llas) - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2014 00:13 (Jolanta Llas) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl